SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

 

DINA PERSOUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS
 
Vi värnar om en säker hantering av dina uppgifter (personuppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi Informera om en viktig förändring som träder i kraft den 25 maj i år.
Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och som kallas GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, i Sverige kallas den dataskyddsför-ordningen DSF och ersätter personuppgiftslagen PUL. De större förändringarna är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.
 
VAR KOMMER UPPGIFTERNA FRÅN OCH HUR BEHANDLAS DE?
 
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig i samband med att du ingår ett hyresavtal.För att kunna hantera vår del av hyresavtalet, måste vi hantera dina personuppgifter.Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa uppgifter lagras hos oss på olika datamedia för att du ska kunna använda våra lokaler och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vårt avtal.
 
 VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Är uppgifterna inaktuella, t. ex. att du inte är kund längre, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som är allmänna handlingar eller då det finns ett lagstadgat krav på lagring, t. ex. bokföringsregler. Det kan också finnas andra skäl till att uppgifter måste sparas, t. ex. obetalda skulder. En begäran om ändring skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättelse skickas till:

Byggnadsföreningen Felicia
Storgatan 3
411 24  Göteborg.


Om du har åsikter om vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
 
HAR DU FRÅGOR?
 
Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast genom vår hemsida: trhuset.se/kontakta oss.
 
Du kan också besöka datainspektionen.se för en generell information vad den nya lagen om behandlingen av personuppgifter innebär.
 
Byggnadsföreningen Felicia
Styrelsen